Dwa repdigity

We wrześniowym „Świecie Nauki” było zadanie, zaczynające się od stwierdzenia, że 11 jest jedynym repunitem, którego kwadrat (121) można zapisać jako sumę dwóch repdigitów – i to na cztery sposoby: 22+99, 33+88, 44+77, 55+66. Z liczb i ich określeń łatwo wywnioskować, że repunit jest określeniem liczby złożonej z samych jedynek, a repdigit to uogólnienie repunitu, czyli liczba złożona z jednakowych cyfr; w obu przypadkach (ze względu na cząstkę rep-) chodzi o liczby przynajmniej dwucyfrowe.
Celem zadania było (i jest – dla tych, którzy go nie rozwiązali) znalezienie dwóch innych liczb dwucyfrowych, których kwadraty także można zapisać w postaci sumy dwóch repdigitów. Osiągnięcie celu jest dość żmudne, choć metoda rozwiązywania nie musi ograniczać się do prób i błędów. Natomiast znacznie żmudniej poradzić sobie bez komputerowego wsparcia z dodatkowym problemem, którego w „Świecie Nauki” nie było. Otóż istnieje jeszcze tylko jedna liczba, której kwadrat stanowi sumę dwóch repdigitów i jest ona trzycyfrowa. Jaka to liczba?
Okrężną, ale nieprostą drogą do jej znalezienia jest rozszyfrowanie poniższego mnożenia szkieletowego. Liczba ta ukrywa się bowiem w wyniku, a więc w iloczynie mnożenia – tworzą ją trzy kolejne cyfry pięciocyfrowego wyniku (możliwości są więc trzy). W zapisie działania ujawniono trzy cyfry, a ponadto wiadomo, że w zapisie tym nie ma zera i dziewiątki.

Komentarze z prawidłowym rozwiązaniem ujawniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu (z błędnym zwykle od razu). Wpisy pojawiają się co 7 dni.